Úradné preklady, neúradné preklady, odborné preklady

Preklady sú našou najvyužívanejšou službou. Poskytujeme profesionálne preklady dokumentov pre fyzické aj právnické osoby. Máme dlhoročné skúsenosti s prekladaním textov z rôznych odvetví a sme preto pripravení zrealizovať projekt presne podľa vašich požiadaviek.

Neúradné preklady

Neúradný preklad (štandardný, bez pečiatky) si môžete jednoducho objednať z pohodlia vášho domova alebo kancelárie emailom na adresu info@translatio.sk alebo prostredníctvom objednávkového formulára. Naši skúsení prekladatelia dokument preložia a preklad vám následne pošleme späť. Na rozdiel od úradného prekladu neobsahuje doložku a pečiatku úradného prekladateľa. Jeho využitie je preto najmä v neúradnom styku.

V tejto skupine prekladov najčastejšie prekladáme:

  • preklad obchodných a reklamných textov, napríklad preklad plagátu, preklad banneru, prekladu reklamnej plochy, preklad inzerátu, preklad PPC kampane, preklad webstránky, preklad katalógu, preklad brožúry, preklad jedálneho lístka, preklad cenníka a iné
  • preklad právnych dokumentov, najmä preklad kúpnej zmluvy, preklad úverovej zmluvy, preklad spoločenskej zmluvy, preklad nájomnej zmluvy, preklad mandátnej zmluvy, preklad zmluvy o sprostredkovaní, preklad pracovnej zmluvy, preklad dohody, preklad stanov, preklad zakladateľskej listiny, preklad obchodných podmienok, preklad dodatku, preklad plnej moci, preklad právnej dokumentácie a ďalšie
  • preklad účtovných a finančných dokumentov, napríklad preklad účtovnej závierky, preklad výročnej správy, preklad podnikateľského plánu, preklad investičného zámeru, preklad úverovej dokumentácie, preklad faktúr a iné
  • preklad technických dokumentov, napríklad preklad používateľskej príručky, preklad manuálu, preklad technického listu, preklad štúdie, preklad vedeckého článku, preklad softvéru, preklad technickej dokumentácie
  • preklad medicínskych textov, najmä preklad medicínskeho protokolu, preklad príbalového letáku, preklad klinického skúšania, preklad pokynov pre lekárov a pacientov, preklad informovaného súhlasu a iné
  • preklad osobných dokumentov, napríklad preklad životopisu, preklad motivačného listu, preklad posudku od zamestnávateľa, preklad diplomovej práce, preklad záverečnej práce, preklad osobnej korešpondencie, preklad abstraktu a ďalšie.

Úradné preklady

Ide o osobitný druh prekladu, známy aj pod názvami súdny preklad, preklad s pečiatkou, úradne overený preklad. Úradný preklad požadujú zvyčajne úrady a různe štátne inštitúcie v prípadoch, ak potrebujú mať istotu, že dokument je preložený presne podľa originálu. Úradné preklady sú oprávnení vyhotovovať iba úradní prekladatelia, súčasťou prekladu je doložka a pečiatka prekladateľa.

Úradný preklad si môžete jednoducho objednať z pohodlia vášho domova alebo kancelárie emailom na adresu info@translatio.sk, prostredníctvom objednávkového formulára alebo osobne (nevyhnutné pri viazaní prekladu s originálom, viac info nižšie).

V rámci úradných prekladov najčastejšie prekladáme:

  • preklad faktúry, preklad účtovnej závierky, preklad kúpnej zmluvy, preklad daňového priznania, preklad výpisu z obchodného registra
  • preklad zmluvy rôzneho typu, preklad diplomu, preklad vysvedčenia, preklad výpisu z registra trestov, preklad rodného listu, preklad sobášneho listu, preklad úmrtného listu, preklad certifikátu
  • preklad technického preukazu, preklad odhlášky, preklad prihlášky, preklad dokladu o odbornej spôsobilosti a ďalšie.

Viazanie úradného prekladu

Prekladu dokumentu je možné zviazať s originálom dokumentu, s notársky osvedčenou kópiou originálu alebo s obyčajnou kópiou originálu. To, aký druh viazania potrebujete, zistíte v príslušnej inštitúcii alebo úrade, ktorý požaduje predloženie úradného prekladu. Spôsob viazania prekladu nám potom oznámite pri objednávke prekladu.

Chcem si objednať preklad

Objednať preklad môžete vyplnením objednávkového formulára na našej stránke, e-mailom, telefonicky, prípadne doručením poštou, kuriérom alebo osobne. V objednávke prosím uveďte všetky podstatné údaje ako je jazyk, do ktorého sa má prekladať, termín dodania hotového prekladu, spôsob dodania dokumentu na preklad a spôsob prevzatia hotového prekladu, pri úradných prekladoch tiež informáciu o požadovanom spôsobe viazania.

Ak chcete vopred vedieť presnú cenu vášho prekladu, stačí vyplniť formulár pre nezáväznú cenovú kalkuláciu a my vás budeme vzápätí kontaktovať s cenovou ponukou.