VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 3. „Dodávateľom“ sa rozumie spoločnosť TRANSLATIO, s.r.o., so sídlom Horská 1311/8, 958 06 Partizánske, Slovenská republika, IČO: 46692894, DIČ: 2023521720, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 26345/R.
 4. „Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva služby na základe objednávky.

II.
PREDMET PLNENIA

 1. Predmetom plnenia je poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania dodávateľa, najmä prekladov a jazykových korektúr podľa požiadaviek uvedených v objednávke objednávateľa doručenej dodávateľovi.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za tieto služby dodávateľovi sumu dohodnutú v objednávke.

III.
PRIJATIE OBJEDNÁVKY A ODOVZDANIE SLUŽBY

 1. Zmluva medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká na základe objednávky objednávateľa, a to aj formou elektronickej pošty/objednávkového formulára, a na základe potvrdenia takejto objednávky dodávateľom.
 2. Ak dodávateľ nepotvrdí objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.
 3. Objednávateľ uvedie v objednávke druh požadovanej služby, jazyk vyhotovenia, termín a spôsob dodania.
 4. Potvrdením objednávky dodávateľom sa dodávateľ zaväzuje vyhotoviť služby uvedené v objednávke. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od objednávateľa.
 5. Služby odovzdáva dodávateľ v termíne a spôsobom podľa objednávky. Ak objednávateľ dodanú zákazku nepotvrdí do 24 hodín od doručenia, zákazka sa považuje za odovzdanú.
 6. Objednávateľ alebo poverený pracovník objednávateľa je povinný dodávateľovi bezodkladne písomne potvrdiť prijatie zákazky s tým, že túto riadne a včas dostal.
 7. Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne dohodnutú a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú a dodávateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Dodávateľ je povinný upovedomiť objednávateľa na chyby a nedostatky v podkladových materiáloch k prekladu. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť prácu na preklade, kým objednávateľ nedodá nové podklady alebo odstráni nedostatky vo vrátených podkladoch.
 2. Dodávateľ nezodpovedá za chyby spôsobené nevhodným postupom vyhotovenia zákazky, ak na tento postup upozornil objednávateľa vopred a tento na dodržaní postupu napriek výhradám trval.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie potrebné pre vyhotovenie zákazky, ak o to dodávateľ požiada.
 4. Ak je preložený text určený na ďalšiu reprodukciu alebo publikáciu, je objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi vopred, najneskôr s objednávkou daného prekladu. Ak objednávateľ takúto skutočnosť vopred neoznámi, je objednávateľ oboznámený s tým, že preložený text nesmie byť použitý na ďalšiu reprodukciu alebo publikáciu. V prípade porušenia tejto povinnosti dodávateľ nezodpovedá objednávateľovi za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s takouto reprodukciou.
 5. Objednávateľ je povinný objednať si korektúru na text, ktorý je určený na publikáciu. Ak si ju neobjedná, uvedomuje si, že text nie je možné bez korektúry publikovať.
 6. Dodávateľ nezodpovedá za škody z dôvodu chýb v preklade alebo inej úprave textu, ak si objednávateľ neobjedná korektúru u dodávateľa.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude kontaktovať žiadneho dodávateľovho zhotoviteľa služby (prekladatelia, korektori) bez dodávateľovho súhlasu.
 8. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenia práv chránených autorským právom.
 9. Dodávateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky dohody spojené s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.
 10. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré objednávateľ poskytne dodávateľovi a ktoré neboli objednávateľom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Pre účely splnenia tohto záväzku sa dodávateľ zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií získaných od objednávateľa.

V.
CENY, FAKTURÁCIA, POPLATKY ZA STORNOVANIE

 1. V prípade stornovania prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu dodávateľ odovzdá všetky práce vyhotovené v čase stornovania. Objednávateľ je povinný za tieto výkony dodávateľovi zaplatiť.
 2. Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb alebo na základe cenovej kalkulácie.
 3. Dodávateľ vyhotoví po odovzdaní zákazky daňový doklad, ktorý objednávateľ uhradí do termínu splatnosti a spôsobom uvedeným na daňovom doklade. Štandardný termín splatnosti je 20 dní.
 4. V prípade omeškania s uhradením daňového dokladu je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0.5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 5. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie zálohovej platby. Splatnosť zálohy je 6 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry.

VI.
REKLAMÁCIE A RIEŠENIA SPOROV

 1. V prípade reklamácie postupuje dodávateľ v súlade s Obchodným zákazníkom. Reklamovanú zákazku posúdia nezávislí dodávatelia. Výsledok posudku sa oznámi objednávateľovi spolu s riešením reklamácie.
 2. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že pre akékoľvek spory platí právny poriadok Slovenskej republiky.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva môže byť ukončená písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
 2. Všetky objednávky prijaté pre vypovedaním zmluvy musia byť vyhotovené v súlade so zmluvnými podmienkami pred vypovedaním aj prípade dátumu vyhotovenia po ukončení zmluvy.
 3. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TRANSLATIO, s.r.o. sú platné a záväzné pre všetkých jej objednávateľov od 25.5.2012.