I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. „Dodávateľom“ sa rozumie spoločnosť TRANSLATIO, s.r.o., so sídlom Karadžičova 47, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46692894, DIČ: 2023521720, IČ DPH: SK2023521720 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 157741/B. „Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva služby na základe objednávky. „Službou“ sa rozumie neúradný preklad, úradný preklad, tlmočenie alebo korektúra. Všetky uvedené výrazy sú v tomto texte navzájom zameniteľné a ekvivalentné.

II. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania dodávateľa, najmä prekladov a jazykových korektúr podľa požiadaviek uvedených v objednávke objednávateľa doručenej dodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za tieto služby dodávateľovi sumu dohodnutú v objednávke.

III. PRIJATIE OBJEDNÁVKY A ODOVZDANIE SLUŽBY

Zmluva medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká na základe objednávky objednávateľa, a to aj formou elektronickej pošty/objednávkového formulára, a na základe potvrdenia takejto objednávky dodávateľom. Ak dodávateľ nepotvrdí objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode. Objednávateľ uvedie v objednávke druh požadovanej služby, jazyk vyhotovenia, termín a spôsob dodania. Odoslaním a potvrdením objednávky objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Potvrdením objednávky dodávateľom sa dodávateľ zaväzuje vyhotoviť služby uvedené v objednávke. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od objednávateľa. Služby odovzdáva dodávateľ v termíne a spôsobom podľa objednávky. Ak objednávateľ dodanú zákazku nepotvrdí do 24 hodín od doručenia, zákazka sa považuje za odovzdanú. Objednávateľ alebo poverený pracovník objednávateľa je povinný dodávateľovi bezodkladne písomne potvrdiť prijatie zákazky s tým, že túto riadne a včas dostal. Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne dohodnutú a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú a dodávateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Dodávateľ je povinný upovedomiť objednávateľa na chyby a nedostatky v podkladových materiáloch k prekladu. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť prácu na preklade, kým objednávateľ nedodá nové podklady alebo odstráni nedostatky vo vrátených podkladoch. Dodávateľ nezodpovedá za chyby spôsobené nevhodným postupom vyhotovenia zákazky, ak na tento postup upozornil objednávateľa vopred a tento na dodržaní postupu napriek výhradám trval. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie potrebné pre vyhotovenie zákazky, ak o to dodávateľ požiada. Ak je preložený text určený na ďalšiu reprodukciu alebo publikáciu, je objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi vopred, najneskôr s objednávkou daného prekladu. Ak objednávateľ takúto skutočnosť vopred neoznámi, je objednávateľ oboznámený s tým, že preložený text nesmie byť použitý na ďalšiu reprodukciu alebo publikáciu. Bez ohľadu na to, či objednávateľ splní povinnosť oznámenia podľa predchádzajúceho bodu 4, dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek škody a náklady objednávateľa vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s dodanou službou (preklad, korektúra, tlmočenie) použitou na ďalšiu reprodukciu alebo publikáciu, ktorých výška presahuje cenu týchto služieb účtovanú dodávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude kontaktovať žiadneho dodávateľovho zhotoviteľa služby (prekladatelia, korektori) bez dodávateľovho súhlasu. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenia práv chránených autorským právom. Dodávateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky dohody spojené s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré objednávateľ poskytne dodávateľovi a ktoré neboli objednávateľom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Pre účely splnenia tohto záväzku sa dodávateľ zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií získaných od objednávateľa.

V. CENY, FAKTURÁCIA, POPLATKY ZA STORNOVANIE

V prípade stornovania prekladateľských služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu dodávateľ odovzdá všetky práce vyhotovené v čase stornovania. Objednávateľ je povinný za tieto výkony dodávateľovi zaplatiť. Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb alebo na základe cenovej kalkulácie. Dodávateľ vyhotoví po odovzdaní zákazky daňový doklad, ktorý objednávateľ uhradí do termínu splatnosti a spôsobom uvedeným na daňovom doklade. Štandardný termín splatnosti je 14 dní. V prípade omeškania s uhradením daňového dokladu je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0.5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie zálohovej platby. Splatnosť zálohy je 6 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Po skončení tlmočenia je objednávateľ povinný potvrdiť tlmočníkovi počet hodín tlmočenia svojim podpisom na návratke, ktorú prinesie tlmočník so sebou. Podpísaná návratka s uvedeným počtom hodín tlmočenia je rozhodujúcim a jediným východiskom pre fakturáciu za tlmočnícke služby poskytnuté dodávateľom odberateľovi. Do času tlmočenia sa započítava čas samotného tlmočenia ako aj všetky prestávky v programe tlmočeného podujatia, keďže aj počas tohto času musí byť tlmočník prítomný na mieste podujatia. Odberateľ súhlasí s fakturáciou za celý čas prítomnosti tlmočníka na tlmočenom podujatí, bez ohľadu na skutočný čas trvania tlmočenia, čo potvrdzuje svojim podpisom na návratke.

VI. REKLAMÁCIE A RIEŠENIA SPOROV

Dodávateľ napriek snahe o zabezpečenie bezchybovosti prekladov a korektúr nezaručuje, že v dodanom preklade alebo korektúre sa nemôžu vyskytnúť chyby. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek škody a náklady objednávateľa vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s dodanou službou (preklad, korektúra, tlmočenie), ktorých výška presahuje cenu týchto služieb účtovanú dodávateľom, a to bez ohľadu na to, či bola dodaná služba ďalej publikovaná alebo reprodukovaná objednávateľom alebo inou osobou, alebo nie. Reklamáciu dodanej služby je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa písomne poštou na adresu sídla dodávateľa, alebo elektronickou poštou (e-mailom na info@translatio.sk) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa jej poskytnutia, v opačnom prípade nárok na vykonanie opravy dodanej služby je uplatnený oneskorene a zaniká. V reklamácii služby je nutné uviesť číslo objednávky/zmluvy, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne doložiť existenciu chýb záznamom. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby. V prípade sporu o dôvodnosť reklamácie posúdia reklamovanú zákazku nezávislí dodávatelia. Výsledok posudku sa oznámi objednávateľovi spolu s oznámením o vybavení reklamácie. Objednávateľ berie na vedomie, že dodávateľ nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva môže byť ukončená písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Všetky objednávky prijaté pre vypovedaním zmluvy musia byť vyhotovené v súlade so zmluvnými podmienkami pred vypovedaním aj prípade dátumu vyhotovenia po ukončení zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TRANSLATIO, s.r.o. sú platné a záväzné pre všetkých jej objednávateľov od 21.9.2017.