Tieto zásady upravujú spracovanie a ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Naša spoločnosť, TRANSLATIO, s.r.o. sídlom na adrese Karadžičova 47, 811 07 Bratislava, IČO 46 692 894 (ďalej len „Správca“), je správcom vašich osobných údajov ako našich zákazníkov. Spracovávame iba tie údaje, ktoré ste nám poskytli na základe dobrovoľného súhlasu v rámci objednávky našich služieb. Spracovávame najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH.

Nespracovávame žiadne „citlivé osobné údaje“. Pokiaľ nie je inde na tejto webovej stránke uvedené inak, budú osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania osobných údajov: prijímanie a vybavovanie objednávok, dopytov, ponúk a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy); plnenie obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Správcu); uchovávanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákonná povinnosť Správcu). V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníka jeho súhlas, má zákazník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na emailovej adrese info@translatio.sk. Týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe.

Príjemcovia vašich údajov môžu byť podniky, s ktorými spolupracujeme pri plnení objednávok (napríklad, nie však výhradne, prekladatelia, tlmočníci, grafici, dodávatelia tlmočníckej techniky, kuriérske spoločnosti, prepravné spoločnosti, subdodávatelia, pošta). Rovnako budú vaše osobné údaje poskytnuté na účely plnenia právnych povinností Správcu alebo na plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy. Základom pre spracovanie osobných údajov je uzatvorená zmluva v podobe objednávky služieb, dobrovoľný súhlas a oprávnený právny záujem správcu, ak ide o ponúkanie služieb. Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú uchovávané po dobu potrebnú na plnenie zmluvy (objednávky služieb) a kým nepožiadate o ich vymazanie.

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo na opravu, obmedzenie, vymazanie a prenášanie údajov, právo vzniesť námietky a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, ktoré bolo učinené na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu platnosti zmluvy môže správcovi zabrániť v plnení niektorých práv vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy. Tento pokyn tiež nebude mať vplyv na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie zmluvy alebo ktoré je správca povinný spracovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak sa domnievate, že spracovanie vami poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy; ani správca, ani žiadny iný subjekt, ktorému boli poskytnuté vaše osobné údaje, nebudú vykonávať profilovanie v zmysle GDPR ani činiť automatické rozhodnutia, ak ide o profilovanie. Tieto zásady vstúpili do platnosti 21.5.2018.